Музичний факультет християнська освіта
1. Мета
Підготувати кваліфікованих керівників музичного служіння для помісних церков за такими напрямами, як:
1) керівник хору;
2) керівник групи прославлення;
3) сольний спів.
2. Опис програми
Тривалість навчання – 3 роки (по чотири двотижневі сесії на рік).
Форма навчання – заочна.
3. Вимоги до вступу
Програма призначена для братів і сестер, які активно задіяні в музичному служінні помісних церков.

Вступні іспити:
1. Співбесіда в ректораті.
2. Тест на знання Біблії.
3. Сольфеджіо (усно і письмово).
4. Теорія музики.
5. Диригування та спів.
6. Фортепіано.
4. Кваліфікація
Після закінчення програми «Музичне служіння» випускники отримують ступінь бакалавра музичного служіння (Bachelor of Arts in Music (BA.MUS))
5. Документи
Необхідно підготувати такі паперові документи:
1. Характеристика-рекомендація церковної ради помісної церкви.
2. Свідчення про особисте навернення.
3. Копія документа про державну освіту.
4. Копія документа про музичну освіту з випискою оцінок.
5. Дві фотокартки 3x4 см.
6. Копія паспорта (першої сторінки).
7. Медична довідка 086-У.

Паперові документи необхідно привезти на першу сесію!
Дата першої сесії буде оголошена заздалегідь. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на сайті ІБС.

Охочі навчатися за програмою «Музичне служіння» повинні попередньо зареєструватися!
 
Тривалість навчання: 3 роки
 
Форма навчання: заочна 
 
Навчальна програма

Назва предмета

1 рік

рік

3 рік

Кредити

СБ  411

Систематичне богослов’я I

 

 

 

3,5

 

Введення в богослов’я

0,25

 

 

 

Бібліологія

0,75

 

 

 

Вчення про Бога

1,25

 

 

 

Вчення про Ісуса Христа

1,25

 

 

СБ  412

Систематичне богослов’я II

 

 

 

3

 

Вчення про Духа Святого

 

1

 

 

Вчення про людину та гріх

 

1

 

 

Вчення про спасіння

 

 

1

СБ  413

Систематичне богослов’я III

 

 

 

3

 

Вчення про церкву

 

1

 

 

Вчення про ангелів

 

 

0,75

 

Вчення про останні події

 

 

1,25

СЗ 412

Огляд Старого Заповіту I

3

 

 

3

СЗ 413

Огляд Старого Заповіту II

 

2

 

2

СЗ 412

Огляд Нового Заповіту

 

1

2

3

ІX 411

Історія християнства

 

1

1

2

МС 412

Методика роботи з хором

 

 

1

1

МТ 411

Сольфеджіо

2

2

 

4

МТ 412

Гармонія

2

2

 

4

МТ 413

Аналіз музичних творів

0,5

0,5

0,5

1,5

МТ 414

Історія музики

1

1

2

4

МТ 415

Основи комп’ютерної нотної редакції

1

 

 

1

МТ 416

Інструментоведення

 

 

1

1

МТ 417

Основи музичного служіння

 

 

1

1

МХ 411

Хоровий спів

2

2

2

6

МХ 412

Хороведення

1

 

 

1

МХ 413

Хорова аранжировка

 

1

1

2

МХ 414

Робота з хором

 

0,5

0,5

1

МХ 415

Читання хорових партитур

 

 

1

1

МХ 416

Постановка голосу

1

1

1

3

МХ 417

Імпровізація

 

 

1

1

СП 411

Техніка диригування

1

1,5

1

3,5

СП 412

Фортепіано

1

1,5

1

3,5

ЗН 414

Вирішення конфліктів

1

 

 

1

Ітого

 

20

20

20

60

 

Факультативні заняття

 

 

12

 

 

Дипломна робота

 

 

10

 

 

Практикум

 

 

3

 

 Всього

 

 

 

85

 Згідно з ECTS

 

 

 

128

 

 

Систематическое богословие І

Курс содержит в себе: учение о Боге, в котором рассматриваются сущность и атрибуты Бога, Его имена, учение о Троице; учение о Господе Иисусе Христе, в котором изучается божественность и человечность Иисуса Христа, Его воплощение и искупительное дело, основные события в Его земной жизни и их значение, Его служение; учение о Святом Духе, в котором изучается природа и личность Святого Духа, Его служение в периоды Ветхого и Нового Заветов, действия Святого Духа в церкви и в каждом верующем.

Библейская география

Данный курс рассматривает общую топографию, климат, дороги, культуру и быт еврейского народа, а также важные исторические библейские периоды и события во свете географии земли, избранной Богом для Его народа. Целью Библейской географии является изучение Плодородного Полумесяца как места Божьего драматического и искупительного действия в жизни израильского народа.

Обзор Ветхого Завета І

В курс входят книги Ветхого Завета: Пятикнижие, Исторические и Поэзия. Курс предусматривает выделение структуры, темы и истин Ветхого Завета из данных книг, чтобы дать понимание Божьего откровения и Его плана искупления. Важное место отводится действию Бога в жизни людей, народов и Израиля. Особое место отводится изучению специфики еврейской поэзии, ее построению и композиции.

Сольфеджио

Цель курса — систематизировать знания студентов в сольфеджировании и пении с листа, совершенствовать вокально-интонационные навыки и навыки слухового анализа, ощущение метро-ритма.

Гармония

Данный курс является важной частью музыкально-теоретического обучения студента, в котором изучается строение аккордов, их взаимосвязь в ладотональностях а также взаимосвязь ладотональностей. Студенты приобретают умения гармонизировать мелодию на четыре голоса, играть на фортепиано различные гармонические последовательности, сохраняя нормы голосоведения, анализировать партитуру с точки зрения взаимодействия аккордов в тональности, а также тональностей между собой.

Хоровое пение

Практический курс пения студентов в хоре предназначен для того, чтобы выработать у них навыки правильного пения, применяя полученные знания по вокальной работе. В процессе обучения студенты знакомятся с основами работы с хоровым коллективом.

Постановка голоса

Данный курс имеет индивидуальную форму обучения. Целью курса является обучение студента основам правильного пения и обретение им навыков вокальной работы с хористами.

Логика

Данный курс рассматривает основные принципы логического мышления, необходимые как в жизни, так и в служении каждого христианина. Студенты изучают определения, понятия и законы логики, учатся принципам выявления и устранения логических ошибок, которые, умышленно или неумышленно, люди допускают в своих рассуждениях и выводах.

Решение конфликтов

Данный курс рассматривает различные типы конфликтов, а также методы их выявления и разрешения. Студенты изучают не только способы решения конфликтных ситуаций на основании Слова Божия, но и то, как предупреждать их возникновение. В курсе используется множество Библейских примеров правильного и неправильного решения конфликтов.

Техника дирижирования

Данный курс преследует целью обучить студентов технике и мастерству дирижирования. Курс предусматривает индивидуальные занятия с концертмейстером, детальный разбор хоровых произведений и их дирижирование.

Общее фортепиано

Данный курс проходит индивидуально. В результате занятий студенты развивают навыки игры на фортепиано, необходимые как для разбора хоровых партитур, так и для применения их в служении.

Систематическое богословие ІІ

Этот курс рассматривает и изучает Библейское свидетельство о сотворении мира и человека, природу человека и ее составляющие, грехопадение человека и последствия этого события, природу и источник греха. В данном курсе делается анализ ошибочных взглядов на сотворение мира и происхождение человека. В курсе также рассматривается необходимость спасения человека, цель, план, метод и библейский путь спасения. Уделяется внимание подробному рассмотрению духовного состояния спасенного чело- века, его жизнь освящения, методы освящения; затрагиваются вопросы неправильного понимания греха.

Обзор Ветхого Завета ІІ

Курс охватывает книги больших и малых пророков и рассматривает развитие пророческого откровения до событий,описанных в книге Откровение. Особое внимание обращено на принципы применения пророчеств времени Ветхого Завета к событиям дней Церкви.

Анализ музыкальных произведений

Цель данного курса — выработать у студентов умение производить целостный анализ музыкального произведения, комплекса выразительных средств для раскрытия художественного образа музыкального произведения.

История музыки

Данный курс составляет важную часть профессиональной подготовки студентов. Цель курса — ознакомление студентов с историей развития музыкального искусства, изучение произведений выдающихся композиторов.

Основы нотного редактирования на компьютере

Данный курс предусматривает обучение студентов компьютерному набору различных музыкальных партитур и знакомит с нотным редактированием.

Хороведение

Данный курс знакомит студентов с теоретической основой и особенностями каждой хоровой партии, их взаимодействию между собой, что позволит достичь желаемого звучания при работе с хором.

Систематическое богословие ІІІ

В курсе изучается библейское определение церкви, ее основание, возникновение, внутреннее устройство и управление, назначение и функции. Рассматриваются понятия Вселенской и поместной церкви, а также вопросы дисциплины в церкви и условия член- ства. В курсе преподается библейское учение об ангелах, об их происхождении, природе и служении, рассматривается учение о диаволе и падших ангелах и их будущее. Рассматриваются также будущие события, которые предсказаны в Священном Писании, и порядок совершения грядущих событий.

История христианства

Данный предмет представляет собой обзор истории христианской Церкви от ее рождения до наших дней. Курс знакомит студентов с выдающимися людьми, основными историческими и культурными событиями, догматическими спорами и религиозными достижениями в разные периоды: ранний (І-ІІІ вв.), период Вселенских соборов (IV-VIII вв.), раскол Церкви и формирование Западного и Восточного богословия, крестовые походы, Реформация и новейшее время. Особое место уделяется обзору истории Церкви в Украине, начиная с Киевской Руси, с целью ознакомления студентов с многооб- разием деноминаций христианской Церкви в Украине.

Хоровая аранжировка

В задачи данного курса входит обучение студентов принципам и навыкам написания различных аранжировок и переложений для хора.

Работа с хором

Цель курса — практическая работа студентов со студенческим хором по разучиванию хоровых партитур с применением знаний по вокальной работе.

Чтение хоровых партитур

В задачи курса входит обучение студентов подготовительной работе с хоровой партитурой и умению чтения партитур «с листа».

Импровизация

Задачей курса является обучение студентов основам импровизации на фортепиано с дальнейшим развитием этого навыка для эффективного служения в церкви.

Обзор Нового Завета

Данные курсы освещают тематику, назначение, построение и содержание всех 27 книг Нового Завета и их взаимную связь. Курсы предусматривают дать представление об основной идее Нового Завета и его значимости с точки зрения спасения и освящения, углубить знания о личности и делах Иисуса Христа. Курсы рассматривают периодизацию новозаветной истории, связь Нового Завета с Ветхим, предполагаемый порядок написания книг НЗ и их классификацию.

Методика исследовательской работы

Данный курс предназначен для того, чтобы совершенствовать навыки студентов, необходимые при самостоятельных библейско-богословских исследованиях: работа с библиотекой, исследование и толкование работ других авторов, составление библиографического перечня источников информации, составление планов изложения, составление различного вида устных и письменных изложений.

История евангельских христиан-баптистов

Данный курс освещает историю возникновения и развития евангельско-баптистского движения, охватывающую период от сороковых годов XIX в. до настоящего времени, с конкретными примерами из жизни поместных церквей ЕХБ в царской России и в СССР. История описывает также жизнь национальных Братств, жизнь и труд видных служителей. Цель курса — дать студентам знание духовного наследия нашего Братства, понимание того, как сформировалось вероучение Братства и существующие в нем традиции, а также содействовать воспитанию студентов в евангельском духе и верности Богу.

Методика работы с хором

Основные задачи курса — дать студентам теоретическую базу специальных знаний для практической работы с хором; научить их методически грамотно подходить к разбору и анализу хоровой партитуры.

Методика преподавания теории и сольфеджио

Данный курс предусматривает обретение студентами знаний для преподавания курса элементарной теории музыки и сольфеджио в региональных хоровых школах и колледжах.

Методика преподавания фортепиано

Цель данного курса — дать студентами необходимые знания для преподавания начального курса игры на фортепиано, а также развивать навыки исполнительского анализа фортепианных произведений.

Инструментоведение

Целью данного курса является ознакомление студентов с различными музыкальными инструментами и их специфическими особенностями. Курс служит подготовительной ступенью для овладения курсом оркестровой аранжировки.

Основы церковного музыкального служения

Программой данного предмета предусмотрено ознакомление студентов с организацией музыкального служения в церкви. В курсе подробно рассматривается значение пения и музыки в Ветхом и Новом Заветах с целью увидеть библейское основание музыкального служения.

Всі навчальні програми

Деталі навчальних програм