ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ!

 

Інформуємо, що відповідно до змін, внесених до Закону України «Про вищу освіту», процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, поширено на відповідні документи, що були видані до 1 вересня 2018 року.

Під закладами вищої духовної освіти маються на увазі такі заклади освіти, статути (положення) яких зареєстровано в порядку, передбаченому статтями 11 та 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Крім того, впродовж 2017-2018 рр. до постанови Кабінету Міністрів України «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» від 19 серпня 2015 р. № 652  та наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання» від 08.04.2016 № 381, які визначають порядок державного визнання відповідних документів, було внесено низку змін.

Відповідно до вказаних нормативних документів:

 ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТА ПРО ВИЩУ ДУХОВНУ ОСВІТУ 

до МОН у зброшурованому вигляді у швидкозшивачі без зав’язок

(не у файлі і не зєднані степлером) подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка (із зазначенням адреси, контактного телефону та (за наявності) адреси електронної пошти) (додаток 1);

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) завірені в установленому порядку копії:

 • копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;
 • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
 • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
 • копія документа про повну середню освіту;
 • копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

4) копії зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту документів та їх переклад українською мовою в разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

5) документ банківської установи про сплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн);

для юридичних осіб – п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства.

Призначення платежу – Плата за надання інших адміністративних послуг.

Для здійснення платежу необхідно попередньо зайти на сайт Держаної казначейської служби України: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/24602 , вибрати відповідну область чи м. Київ, далі на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти в розділ "Реквізити рахунків" і вибрати "Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)". У файлі, що відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального підрозділу Казначейства, відповідно до місця, де буде здійснюватися платіж, і МФО.

Документи, подані не в повному обсязі або не в зброшурованому вигляді (див. вище), повертаються особі, яка їх надіслала, без розгляду.

 

ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТА ПРО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) клопотання власника документа про науковий ступінь (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2-3);

2) завірені в установленому порядку копії:

 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;
 • копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);
 • копія диплома про науковий ступінь, отриманого до 1 вересня 2018 р.;
 • копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);
 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;
 • копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);
 • копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);
 • перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);
 • копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

3) копії зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту документів та їх переклад українською мовою в разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою (додаток 6).

До атестаційної справи додаються: примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), завірені в установленому порядку.

 

ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТА ПРО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

до МОН подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) клопотання власника документа про вчене звання (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2, 4);

2) завірені в установленому порядку копії:

 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;
 • копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);
 • копія документа про вчене звання, отриманого до 1 вересня 2018 р.;
 • копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;
 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;
 • копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;
 • перелік опублікованих наукових праць;
 • копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;
 • копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

3) копії зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту документів та їх переклад українською мовою в разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою (додаток 7).

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, завірені в установленому порядку.

 

Вищевказані документи надсилаються (подаються) до Міністерства освіти і науки України (пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135)

Контактна особа з питань, повязаних з поданням вищезазначених документів: Решетніков Юрій Євгенович, тел.: (067) 503-20-05,   ел. пошта: yresh07@gmail.com

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Міністерство освіти і науки України
Департамент вищої освіти

 

_________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
__________________________
_______________
(місце проживання (перебування) особи)
___________________
______________________
(контактний телефон) 

_________________________________________

(електронна адреса (за наявності))

 

ЗАЯВА

Прошу визнати документ про вищу духовну освіту ___________________

(серія і номер диплома)

___________________________________________________________,    виданий

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________________________________________________________

(найменування закладу вищої духовної освіти)

  ___  ____________ _______ року.

 

 

 

 

___________________                                                                     _____________

                     (дата)                                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
___________________________________
(місце проживання (перебування) особи) ______________________________
(контактний телефон)
______________________________
(електронна адреса (за наявності))

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Прошу визнати _____________________________ ___________________

   (назва документа про науковий ступінь / вчене звання, серія і номер документа)

 

___________________________________________________________, виданий

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________________________________________________________

(найменування закладу вищої духовної освіти)

  ___  ____________ _______ року.

 

 

 

 

___________________                                                                     _____________

                     (дата)                                                                                                                                  (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

Клопотання

релігійного центру (управління)

 

(на бланку релігійного центру (управління))

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування

 

         

Про атестаційну справу

 

          Надсилаємо атестаційну справу щодо державного визнання документа про науковий ступінь  _____________________________________________

                          (науковий ступінь, галузь науки)

за спеціальністю __________________________________________________

                                                                    (назва спеціальності)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

          Назва дисертації -

_________________________________________________________________

         

 

 

Додатки:

 

1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Дисертація (паперовий примірник).

3. Копії опублікованих наукових статей.

 

 

 

Керівник                      ____________                       ____________________

                                            (підпис )                                            (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

Клопотання

релігійного центру (управління)

 

(на бланку релігійного центру (управління))

 

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування

 

         

Про атестаційну справу

 

          Надсилаємо атестаційну справу щодо державного визнання документа про вчене звання  ____________________________________________________

                        (вчене звання, назва кафедри або спеціальності)

________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

         

 

Додатки:

 

1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Копії опублікованих наукових статей.

 

 

 

Керівник                      ____________                       ____________________

                                            (підпис )                                            (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 
 

ОПИС 
документів атестаційної справи

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи 
(з ___ по ____)

1

2

3

4

До опису внесено ______ документів на ________ аркушах з метою державного визнання документа про науковий ступінь або вчене звання з використанням таких категорій персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, освіта, професія, спеціальність, кваліфікація, трудовий стаж.

Власник документів

_____________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ініціали)

_____________________ 
(число, місяць, рік)

   

Примітки:

1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.

 

2. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.

 

3. У разі подання клопотання релігійним центром (управлінням) опис підписується уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріпляється печаткою закладу (за наявності).

 

4. Усі виправлення в описі мають бути зазначені, засвідчені підписом власника документа або уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріплені печаткою закладу (за наявності).

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

Обкладинка атестаційної справи

щодо державного визнання документа про науковий ступінь

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

щодо державного визнання документа про науковий ступінь

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(науковий ступінь, галузь науки)

 

(найменування закладу вищої духовної освіти, в якому присуджено науковий ступінь)

 

Назва дисертації___________________________________________________

 

 

№ справи_________________________________

                              (заповнює МОН України)

 

 

 

Рік

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо подається клопотання релігійного центру (управління), зверху на обкладинці атестаційної справи щодо державного визнання документа про науковий ступіньзазначається повне найменування закладу вищої духовної освіти, в якому працює особа.

 

 

 

 

Додаток 7

 

 

Обкладинка атестаційної справи

щодо державного визнання документа про вчене звання

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

щодо державного визнання документа про вчене звання

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

                                       (вчене звання, кафедра або спеціальність)

 

(найменування закладу вищої духовної освіти, в якому присвоєно вчене звання)

 

 

 

 

№ справи_________________________________

                              (заповнює МОН України)

 

 

 

 

Рік

 

 

Примітка. Якщо подається клопотання релігійного центру (управління), зверху на обкладинці атестаційної справи щодо державного визнання документа про вчене звання зазначається повне найменування закладу вищої духовної освіти, в якому працює особа.