Pastorskyi_fakultet_bakalavr_ukraina

1. Мета

Дати вищу духовну освіту і сформувати практичні навички, необхідні для звершення служіння в помісних церквах та інших релігійних організаціях.

2. Опис програми

Тривалість навчання – 4 роки (по три двотижневі сесії на рік).
Форма навчання – заочна.

3. Вимоги до вступу

Програма призначена для братів, які активно задіяні в служінні помісних церков та інших релігійних організацій.

Вступні іспити:
1. Співбесіда в ректораті.
2. Тест на знання Біблії.
3. Проповідь (усно).

4. Кваліфікація

Після закінчення програми «Пасторське служіння» випускники отримують ступінь бакалавра пасторського служіння (Bachelor of Arts in Pastoral Ministry (BAPM))

5. Документи

Необхідно підготувати такі паперові документи:
1. Характеристика-рекомендація церковної ради помісної церкви.
2. Свідчення про особисте навернення.
3. Копія документа про державну освіту.
4. Копія документа про духовну освіту (за наявності).
5. Дві фотокартки 3x4 см.
6. Копія паспорта (першої сторінки).
7. Медична довідка 086-У.

Паперові документи необхідно привезти на першу сесію!
Дата першої сесії буде оголошена заздалегідь. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на сайті ІБС.

Охочі навчатися за програмою «Пасторське служіння» повинні попередньо зареєструватися!

Тривалість навчання: 4 роки
 
Форма навчання: заочна 
 

Навчальна програма 

Назва предмета

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Кредити

СБ  211

Систематичне богослов’я I

 

 

 

 

3,5

 

Введення в богослов’я

0,25

 

 

 

 

Бібліологія

0,75

 

 

 

 

Вчення про Бога

1,25

 

 

 

 

Вчення про Ісуса Христа

1,25

 

 

 

СБ  212

Систематичне богослов’я II

 

 

 

 

3

 

Вчення про Духа Святого

1

 

 

 

 

Вчення про людину та гріх

 

1

 

 

 

Вчення про спасіння

 

 

1

 

СБ  213

Систематичне богослов’я III

 

 

 

 

3

 

Вчення про церкву

 

 

1

 

 

Вчення про ангелів

 

 

 

0,75

 

Вчення про останні події

 

 

 

1,25

СБ  218

Апологетика (Вступ)

 

1

 

 

1

БЕ  211

Біблійна географія

2

 

 

 

2

БЕ  212

Біблійна археологія

 

 

 

 

1

БЕ  213

Герменевтика I

 

2

1

 

3

БЕ  214

Герменевтика II

 

 

1

 

1

БЕ  21_

Експозиція Книги СЗ

 

 

 

2

2

БЕ  21_

Експозиція Книги НЗ

 

1

 

 

1

СЗ  212

Огляд Старого Заповіту I

3

 

 

 

3

СЗ  213

Огляд Старого Заповіту II

 

2

 

 

2

НЗ  211

Вступ до Нового Заповіту

 

 

1

 

1

НЗ  212

Огляд Нового Заповіту

 

 

1

2

3

ПС  211

Пасторологія I

 

1,5

1

 

2,5

ПС  212

Гомілетика I

 

2

 

 

2

ПС  213

Гомілетика II

 

 

1

1

2

ПС  214

Біблійна етика

 

 

 

2

2

ПС  215

Біблійне душепіклування

 

 

1

 

1

ПС  216

Церковне музичне служіння

 

 

 

1

1

ПС  217

Життя в святості

 

1

 

 

1

ІX  211

Історія християнства

 

1

2

 

3

ІX  212

Історія братства ЄХБ

 

 

 

2

2

ІХ  213

Історія філософської думки

 

 

2

1

3

МС 211

Місіологія та євангелізм

1

 

 

 

1

МС 212

Культи та світові релігії

 

 

1

1

2

ЗН 212

Граматика рідної мови

1,5

0,5

 

 

2

ЗН 214

Вирішення конфліктів

1

 

 

 

1

ЗН 217

ТВДР

1

 

 

 

1

 

Додаткові предмети

1

2

1

1

5

Ітого

 

15

15

15

15

60

 

Факультативні заняття

 

 

 

12

 

 

Дипломна робота

 

 

 

10

 

 

Практикум

 

 

 

3

 

 Всього

 

 

 

 

85

 Згідно з ECTS

 

 

 

 

128

Срок обучения: 4 года

Форма обучения: заочная

 

Описание курсов

 

Обзор Ветхого Завета І

В курс входят книги Ветхого Завета: Пятикнижие, Исторические и Поэзия. Курс предусматривает выделение структуры, темы и истин Ветхого Завета из данных книг, чтобы дать понимание Божьего откровения и Его плана искупления. Важное место отводится действию Бога в жизни людей, народов и Израиля. Особое место отводится изучению специфики еврейской поэзии, ее построению и композиции.

Систематическое богословие І

Данный курс включает в себя краткое введение в богословие, а также изучение таких доктрин, как: библиология, с рассмотрением важности и сущности Священного Писания, его богодухновенности, непогрешимости и вседостаточности, авторства и каноничности, а также переводов Библии; учение о Боге, о Его самооткровении,сущности и атрибутах, о Его именах и триединстве; о Господе Иисусе Христе,Его божественности и человечности,воплощении и искупительном труде,об основных событиях Его жизни и служения и об их значении.

Библейская география

Данный курс рассматривает общую топографию, климат, дороги, культуру и быт еврейского народа, а также важные исторические библейские периоды и события во свете географии земли, избранной Богом для Его народа. Целью Библейской географии является изучение Плодородного Полумесяца как места Божьего драматического и искупительного действия в жизни израильского народа.

Гомилетика І, ІІ

Данный курс ставит целью научить студентов проповедовать Слово Божие эффективно и интересно. Студентам даются как теоретическая информация, так и практические задания для закрепления учебного материала.

Грамматика родного языка

Программа грамматики современного родного языка включает следующие разделы: морфологию и синтаксис. Цель курса — формировать у студентов навыки с помощью языковых средств верно определять связи между предложениями прочитанного отрывка Священного Писания, а также между словами внутри предложения, что важно при чтении, исследовании и комментировании мест Священного Писания.

Техника выполнения исследовательских работ

В данном курсе приводится краткая информация о письменных исследовательских работах, говорится о порядке и правилах написания таких работ. Кроме этого, излагаются требования к оформлению работ, принятые в ИБС.

Логика

Данный курс рассматривает основные принципы логического мышления, необходимые как в жизни, так и в служении каждого христианина. Студенты изучают определения, понятия и законы логики, учатся принципам выявления и устранения логических ошибок, которые, умышленно или неумышленно, люди допускают в своих рассуждениях и выводах.

Библейская апологетика

Данный курс рассматривает принципы защиты христианского вероучения как уникального явления, знакомит студентов с практикой апологетики Нового Завета, ранней христианской церкви и современными методами в работе с основными мировыми религиями, культами, оккультизмом, со значением и местом апологетики в вопросах современной морали и этики. Курс знакомит студентов с выдающимися богословами и их апологетическими трудами. Целью данного курса является формирование у студентов христианского мировоззрения и уверенности в исповедуемом вероучении, а также научение их эффективной защите Библейского учения.

Решение конфликтов

Данный курс рассматривает различные типы конфликтов, а также методы их выявления и разрешения. Студенты изучают не только способы решения конфликтных ситуаций на основании Слова Божия, но и то, как предупреждать их возникновение. В курсе используется множество Библейских примеров правильного и неправильного решения конфликтов.

Систематическое богословие ІІ

Данный курс включает изучение таких доктрин: о Духе Святом, о Его природе, личности и служении, о духовных дарах; о человеке, его сотворении и природе; о грехе, его природе и источниках, о грехопадении человека и последствиях этого; о спасении, об искуплении, совершенном Христом, о новом рождении, обращении, оправдании, освящении и прославлении, о Божьей благодати и ответственности верующего.

Герменевтика І

Данный курс рассчитан на то, чтобы ознакомить студентов с основными методами изучения Библии и принципами ее толкования, дать знания и навыки, необходимые для правильного определения истин Священного Писания и их возможного практического применения.

Обзор Ветхого Завета ІІ

Курс охватывает книги больших и малых пророков и рассматривает развитие пророческого откровения до событий,описанных в книге Откровение. Особое внимание обращено на принципы применения пророчеств времени Ветхого Завета к событиям дней Церкви.

Сравнительное богословие

В курсе рассматриваются вероучения, претендующие на библейскую обоснованность своего учения, такие как православие, пятидесятничество, адвентисты, свидетели Иеговы, мор- моны, и делается критический анализ основных доктрин этих вероучений в свете Священного Писания.

Пасторология

Данный курс состоит из нескольких разделов, в которых глубоко изучаются требования Священного Писания к служителям Церкви Христовой относительно совершения служения и их духовных качеств. Рассматривается также методика ведения богослужений в поместных церквах, порядок священнодействий, вопросы церковной дисциплины и душепопечительства. В процессе обучения затрагиваются особенности служения пастора как внутри церкви, так и в соприкосновении с общественными структурами.

История философской мысли

Рассматривается история становления философской мысли от времени ее возникновения в Элладе (VI век до Р. Х.) до философских систем современности. Особенное внимание уделяется античной философии, которая создала классические формы и направления философствования, а также христианской философии. Курс позволяет достичь двух главных целей: во-первых, овладеть теоретическим арсеналом мышления; во-вторых, освоить культурно-исторический контекст, в котором возникло и развивалось христианство.

История христианства

Данный предмет представляет собой обзор истории христианской Церкви от ее рождения до наших дней. Курс знакомит студентов с выдающимися людьми, основными историческими и культурными событиями, догматическими спорами и религиозными достижениями в разные периоды: ранний (І-ІІІ вв.), период Вселенских соборов (IV-VIII вв.), раскол Церкви и формирование Западного и Восточного богословия, крестовые походы, Реформация и новейшее время. Особое место уделяется обзору истории Церкви в Украине, начиная с Киевской Руси, с целью ознакомления студентов с многооб- разием деноминаций христианской Церкви в Украине.

Экспозиция Первого послания к Коринфянам

Данный курс содержит подробный обзор послания, в связи с существовавшими болезнями в Коринфской церкви. Особое внимание уделяется изучению вопросов и проблем, которые существовали в коринфской церкви. Курс ставит своей задачей, чтобы студент был способен объяснить течение хода мысли послания, а также вопросы, связанные с бра- ком, безбрачием, покрытием головы, дарами Святого Духа и участием верующих в воскресении.

Герменевтика ІІ

Данный курс является продолжением курса 323. В курсе рассматриваются правила специальной герменевтики, обращается внимание на особенности различных библейских литературных жанров, предлагаются методы и практические советы для их истолкования.

Миссиология и евангелизм

Курс дает студентам знание о библейско-богословском основании, принципах и практическом воплощении миссий. Его цель — показать, что благовестие является первоочередной обязанностью церкви и выполнением великого поручения Господа Иисуса Христа. Курс знакомит студентов с историей миссий, начиная от первоапостольского периода Деяний до сегодняшнего времени, а также с современным состоянием миссий и миссионерского служения в церквах и рассматривает различные методы и способы евангелизации и ученичества.

Обзор Нового Завета

Данные курсы освещают тематику, назначение, построение и содержание всех 27 книг Нового Завета и их взаимную связь. Курсы предусматривают дать представление об основной идее Нового Завета и его значимости с точки зрения спасения и освящения, углубить знания о личности и делах Иисуса Христа. Курсы рассматривают периодизацию новозаветной истории, связь Нового Завета с Ветхим, предполагаемый порядок написания книг НЗ и их классификацию.

Гомилетика ІІ

Данный курс предлагает методы и практические советы по подготовке тематических и библиографических проповедей. Большое внимание уделяется практике проповедования с последующим анализом проповедей.

Систематическое богословие ІІІ

Данный курс включает в себя изучение доктрин: о церкви, с рассмотрением ее библейского определения, основания и возникновения, назначения и функций, устройства и управления, понятий Вселенской и поместной церкви, а также вопросов дисциплины и членства; об ангелах, их происхождении, природе и служении, о диаволе, падших ангелах и их будущем; эсхатологии, с рассмотрением будущих событий и порядка их совершения.

История евангельских христиан-баптистов

Данный курс освещает историю возникновения и развития евангельско-баптистского движения, охватывающую период от сороковых годов XIX в. до настоящего времени, с конкретными примерами из жизни поместных церквей ЕХБ в царской России и в СССР. История описывает также жизнь национальных Братств, жизнь и труд видных служителей. Цель курса — дать студентам знание духовного наследия нашего Братства, понимание того, как сформировалось вероучение Братства и существующие в нем традиции, а также содействовать воспитанию студентов в евангельском духе и верности Богу.

Культы и мировые религии

Исследование исторических корней, происхождения, развития, доктрин, руководящих личностей и деятельности основных религиозных культов, изучение возможных подходов представления исторической христианской веры членам различных культов.

Библейская этика

Данный курс сконцентрирован на рассмотрении современных этических вопросов в свете Библии как вседостаточного, непогрешимого и вечно актуального источника откровения Бога к человеку. Для аргументации решений различных вопросов используются тексты Ветхого и Нового Заветов и содержащиеся в Писании вечные принципы, помогающие их решению. Данный курс помогает студентам находить ответы на практические вопросы христианской жизни и служения.

Why Choose This Course?

Lorem Ipsum

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

Lorem Ipsum

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

Lorem Ipsum

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

Lorem Ipsum

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

Apply Course

Accusamus et iusto odio dignissimos ducimus

Всі навчальні програми

Деталі навчальних програм